Sep 29

The Quoc Khanh Show – Mở mô hình trung tâm Anh ngữ

Saturday, September 29, 2018 - 9:00 AM at CirCO Hoang Dieu

The Quoc Khanh Show số 9 với chủ đề “Kinh doanh trung tâm Anh ngữ” sẽ thảo luận về những phương pháp để xây dựng một trung tâm anh ngữ. Chương trình cũng sẽ bàn về cách quản trị nhân sự, đưa ra mức học phí sao cho phù hợp, cách điều hành, xây dựng giáo trình cho trung tâm…

Khách mời
Ông Mã Thanh Danh – Chuyên gia tự do
Bà Ngô Thuỳ Ngọc Tú – Co-founder Yola Vietnam

Location

Are you going?

  • Going 20

  • Subscribed 2

  • Share